തിരുവള്ളൂരില്‍ ഏകദിന സംരംഭകത്വ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

തിരുവള്ളൂർ: വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെയും തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഏകദിന സംരഭകത്വ ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

രാവിലെ 10 മണിമുതല്‍ തിരുവള്ളൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍നടന്ന ശില്പശാലയില്‍ സംരംഭകത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, സ്വയംതൊഴില്‍ വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍, വിവിധതരം സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും, ലൈസന്‍സ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ മുതലായ വിഷയങ്ങളില്‍ ക്ലാസുകള്‍ നടന്നു.

പഞ്ചായത്തില്‍ പുതുതായി സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭം ആരംഭിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കും നിലവിലുള്ള സംരംഭം വിപുലീകരിക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്.